NYHEDER Omkostninger ved international adoption

Den 30. september sendte DIA brev til alle adoptanter på venteliste med varsling om ekstraopkrævning. Den ekstraordinære opkrævning på 7.000 kr. gælder for alle adoptanter. Derudover er der ca. 30 familier på såkaldte ”ældre” kontrakter, der har modtaget varsling om forhøjelse af accept- og/eller hjemtagelsesgebyr på op til 50.000 kr. afhængigt af hvilken aftale de har indgået, således at gebyret afspejler de udgifter, der er forbundet med adoptionsformidlingen.

I DIA anerkender vi til fulde den frustration som ekstraopkrævning kan medføre for adoptanter, der har en aktiv adoptionssag eller for de, som måtte overveje at adoptere. Ikke desto mindre er det vigtigt at forstå, at DIA i de senere år løbende har måttet tilpasse sig tiltagende komplekse krav såvel fra afgiverlandene som fra de danske myndigheders side, for at leve op til vores akkrediteringsforpligtelse.

De øgede krav har medført øgede omkostninger, som ikke tidligere har været dækket af adoptionsgebyrerne. Det er DIA’s klare holdning at gebyrerne ikke skal stige unødvendigt og vi forsøger i høj grad også at reducere vores interne omkostninger. Vi forventer, at gebyrerne vil forblive stabile i de kommende år. Vi kan naturligvis ikke give garanti for dette, da gebyrerne altid er forbundet med de faktiske sagsomkostninger.

Den nuværende gebyrstigning er ikke blot en følge af nationale forhold som ny adoptionslov og nationale krav, men også en følge af eksterne faktorer såsom global nedgang i internationaleadoptioner og dermed øgede omkostninger. Skæver vi til vores nabolande og vores adoptionsformidlende søster-organisationer, ser vi at deres adoptionsgebyrer er på niveau med de danske. Dette kommer ikke som nogen overraskelse, da vi formidler og arbejder med stort set de samme lande. Hvad der derimod ikke er sammenligneligt er adoptionstilskuddet. I Norge ses tilskuddet at være på ca. 90.000 kr. I Sverige er det ligeledes på vej til at blive reguleret til forventeligt 75.000 kr. Vi har derfor et stort håb om at adoptionstilskuddet i Danmark ligeledes vil blive forhøjet. Særligt fordi det ikke har været forøget i en årrække. Vi håber naturligvis at centralmyndighederne og vore politikere i den kommende tid vil være inspireret til, at forholde sig til dette.

DIA er fortsat fast besluttet på at yde alle adoptanter en kvalitetsbaseret service, der tager hensyn til alle involverede parter i adoptionsprocessen. I DIA er vi overbeviste om, at adoptionsformidling er en vigtig men også kompleks opgave, hvor vi ikke kan gå på kompromis med kvaliteten. Vi har ikke et ønske om, at adoption kun skal være for de velstillede, men derimod at adoption skal være for de gode familier, der har resurserne og vælger at skabe en familie gennem adoption. Det vil ærgre os, hvis omkostningerne forbundet med adoption bliver så høje, at folk afholder sig fra at adoptere af økonomiske årsager.

Vi ser hver dag i vort arbejde, hvordan det med fokus på barnet kan lade sig gøre at skabe familier gennem adoption. DIA vil fortsætte dette vigtige arbejde og håber naturligvis på forståelse for nødvendigheden af at vi er nødsaget til at opkræve gebyr i forhold til de konkrete udgifter, der er relateret til en formidling.

Men adoption kan blive for dyrt, og vi opfordrer derfor også til, at der ses kritisk på det nye system der er ved at blive skabt i Danmark. Men ikke mindst, at det sikres at adoptanter med en vis tryghed kan gennemgå en adoptionsproces. DIA vil meget gerne indgå i dialog om dette med såvel Adoption og Samfund, vores adoptanter og andre.

DIA vil i løbet af november måned invitere til åbent hus, hvor vi vil sætte adoption og økonomi på dagsordenen. Det er væsentligt for os at vores adoptanter har tillid til og indsigt i, hvordan vi bruger de midler vi modtager til at gennemføre en formidling. Mødedagene vil blive annonceret på DIA’s hjemmeside og Facebook i uge 42.

Med venlig hilsen

Robert Jonasen, Direktør                                            Jeanette Larsen, Vicedirektør   
                                                                                                                                     

Seneste nyt om