Adoptionsprocessen > Før Adoption Før Adoption

DIA assisterer dig hele vejen igennem adoptionsprocessen fra valg af land, ansøgning, rejseplanlægning og til opfølgning efter, at du har hjemtaget dit barn.

På denne og de følgende sider kan du få overblik over adoptionsprocessen, og hvad der sker før, under og efter adoptionen. Du kan også læse lidt om, hvilke krav, der stilles for at blive godkendt til adoption, og hvad det koster at adoptere et barn fra et fremmed land.

Adoptionsprocessen

Mange familier har allerede inden de påbegynder adoptionsprocessen, været i gang med at stifte familie på andre måder. Det betyder, at når beslutningen om adoption er taget, så håber man på, at man kan blive en familie hurtigt. At adoptere er dog ofte en lang og tidskrævende proces, der overordnet kan inddeles i fire forløb:

1. Godkendelse og tilmelding til formidlingsorganisation

For at kunne adoptere, skal du være godkendt som adoptant. Godkendelsesforløbet foregår i samarbejde med Familieretshuset og tager oftest 6 til 12 måneder. Du kan læse om Familieretshusets godkendelsesprocedure her (link)

For at kunne gennemføre en international adoption skal du være tilmeldt en organisation, der er akkrediteret af Ankestyrelsen til at formidle adoptioner fra de lande, som de danske myndigheder har godkendt som samarbejdslande.

Siden 29. januar 2015 har der kun eksisteret én formidlingsorganisation i Danmark: DIA – Danish International Adoption. Du kan tilmelde dig DIA enten før eller efter, at du har fået Familieretshusets godkendelse til adoption. Du kan læse om, hvordan du tilmelder dig DIA her.

2. Ventetid

Når du har fået Familieretshusets godkendelse og tilmeldt dig DIA, skal du tage endelig beslutning om, fra hvilket land du vil adoptere fra og derpå afvente, at det pågældende lands adoptionsmyndigheder matcher et konkret barn til dig og din eventuelle partner/samlever. Her kan du læse om de aktuelle ventetider i de enkelte lande.

3. Efter overdragelse af barn

Når du får overdraget dit barn i afgiverlandet, begynder et livslangt forløb som forælder. I nogle lande starter forløbet med, at du skal opholde dig i landet i en kortere eller længere periode med barnet, før du må rejse hjem med det. Og når du kommer hjem, får du tilbud om PAS,  Post Adoption Services, som kan hjælpe dig godt i gang med dit nye ansvar.

Godkendelse til adoption

Før du kan komme i betragtning som adoptivforældre til et udenlandsk barn, du ikke kender på forhånd, skal du og din eventuelle partner godkendes som adoptivforældre af Familieretshuset. Familieretshuset er en statslig myndighed, som lokalt varetager en række opgaver, som ikke hører under kommunerne eller regionerne – herunder adoption.

En godkendelse til at adoptere omfatter et barn i aldersgruppen 0-48 måneder, hvor den samlede viden ikke taler afgørende imod, at barnet har et normalt udviklingspotentiale i fysisk og psykisk henseendeforstået på den måde, at barnet med tiden vil kunne blive selvhjulpent og i stand til at klare en almindelig tilværelse, eventuelt med begrænset brug af støtteforanstaltninger.

For at blive godkendt til adoption skal man være mindst 25 år gammel.

Du kan læse mere om kravene til godkendelse her (link)

Godkendelsesforløbet

Du starter din adoptionsansøgning i Familieretshuset i den region, hvor du bor. Ansøgningsskemaet finder du på Familieretshusets hjemmeside her (link) 

Godkendelsesprocessen, der er reguleret af adoptionsloven (link), består af tre faser:

Første fase: Familieretshuset vurderer de objektive krav (alder, helbred, økonomi, bolig, straffeforhold m.v.) og godkender dig/jer i fase 1.

Anden fase: Obligatorisk adoptionsforberedende kursus for adoptanter, som består af to weekendkurser. Ansøgere, som har adopteret før skal normalt ikke på kursus. Kurset afholdes af Familiestyrelsen.

Tredje fase: Adoptionssamrådet tager endelig stilling til godkendelsen efter individuel vurdering, og Familieretshuset udformer socialrapporten.

Når du er endeligt godkendt, får du et brev om godkendelsen, hvori du også bliver orienteret om, at du nu skal tage stilling til, hvorvidt du ønsker en national eller international adoption.

Såfremt du ønsker international adoption, skal du mellem fase 2 og fase 3 tilmelde dig DIA, som er den organisation, som formidler adoptionen.

Har du ikke fået barn i forslag inden for fire år efter godkendelsen, skal du godkendes igen. Dette er normalt en ganske enkel procedure.

Afslag på godkendelse til adoption kan ankes til:

Adoptionsnævnet, Teglholmsgade 3, 2450 København SV

Du kan læse om Adoptionsnævnet her:
https://ast.dk/naevn/adoptionsnaevnet

Fra Færøerne eller Grønland?

Kommer du fra Færøerne eller Grønland kan du læse mere om proceduren på Statsministeriets hjemmeside under Rigsombuddet www.stm.dk/_a_1733.html