Samarbejdspartnere > Indien Indien

DIA har formidlet børn til international adoption fra Indien siden 1971. Indien tilsluttede sig Haager konventionen i oktober 2003.

Fra januar 2012 er der indført en central registrering af alle adoptionssager hos den centrale myndighed Central Adoption Ressource Authority (CARA) under Ministry of Women & Child Development. CARA er den myndighed, som skal godkende de børnehjem, som får tilladelse til at formidle børn til international adoption.  CARA har godkendt ca. 300 børnehjem i ca. 29 delstater, som har licens til at formidle børn til international adoption. DIA har derfor erfaringer med samarbejde med mange forskellige børnehjem i de forskellige delstater.

Den centrale registrering sikrer, at alle børn registreres i en central datebase og herigennem først forsøges adopteret væk nationalt til egnede indiske familier, før barnet frigives til international adoption.

Den væsentligste ændring ved den centrale registrering er således, at formidlingen af børn til adoption er overgået til at foregå digitalt, så CARA har bedre overblik over ventende familier og børn, der er frie til adoption. Formidlingen foregår derfor via et online system ’CARINGS’, hvor CARA matcher barn og familie.

Derudover er der oprettet en Special Need formidling via CARA, hvor DIA har mulighed for at reservere/matche barn til DIAs familier. Denne formidling foregår også via online system ’CARINGS’.

Fra de forskellige børnehjem i Indien er der et større antal børn, der har brug for en familie med gode ressourcer. På CARINGS, har DIA mulighed for at ’reservere/matche’ et barn til en af DIAs familier, der er registreret på CARINGS og godkendt af CARA og med godkendelse til barn med et normalt udviklingspotentiale i fysisk og psykisk henseende. Børnene kan have fysiske og/eller mentale udfordringer.

Indiske børn, der formidles til international adoption, er overvejende i alderen fra ca. et til seks år. Der formidles også tvillinger eller søskende.  Der er både piger og drenge til adoption fra Indien. Baggrunden for, at et barn afgives til adoption, kan bl.a. være, at moderen er ugift og ude af stand til at forsørge barnet på grund af social nød. Det er svært at være enlig mor i Indien. Børnene kan også være hittebørn, eller de kan være afgivet til adoption af deres familier pga. fattigdom.  

Børnene kan komme fra alle institutioner i Indien, der er godkendt og har licens til at formidle børn til international adoption.

Standarden på børnehjem i Indien kan variere meget fra delstat til delstat.  De indiske myndigheder har sat begrænsninger for den økonomiske støtte, som de udenlandske formidlingsorganisationer må give børnehjemmene.

Børnehjemmene har forskellige procedurer i forhold til kommunikation og oplysningsniveau og de har forskellige måder at overdrage barnet til familien på osv.

DIA modtager oplysninger om barnet, som består af sociale baggrunds – og lægelige oplysninger og billeder Det kan være svært at indhente baggrunds oplysninger om familierelationer, bl.a. fordi mødrene kræver at forblive anonyme. Det vil dog blive oplyst, hvorfor barnet kommer til adoption.  

I nogle retskredse skal familien deltage i retten. I disse tilfælde kan der forekomme et eller flere retsmøder. Rets proceduren i Indien kan variere fra delstat til delstat alt afhængig af den enkelte retsinstans, der behandler sagen. Adoptionsproceduren i Indien afsluttes med en domstolsafgørelse enten ved High Court, Family Court eller en distriktsdomstol i en af delstaterne. Datoen for den afgørelse, der bliver afsagt i Indien, har umiddelbart også gyldighed i Danmark, og adoptionen er herefter gennemført. Barnet får samtidig dansk statsborgerskab.

Ventetiden fra accept af barn til udrejse kan variere afhængig af delstat, men adoptivfamilien har mulighed for at rejse til Indien, når CARA har godkendt det endelige match, og få en plejetilladelse til barnet. Familien kan dermed være sammen med barnet i ventetiden, indtil retssagen i Indien kan afsluttes. Dette betyder, at familien vil få et uvist ophold i Indien, idet rets datoen ikke kendes på forhånd og rets datoer kan blive aflyst og udskudt flere gange.

Der er også mulighed for at rejse til Indien efter rets kendelsen, hvilket vil kræve et ophold i Indien med sit barn på ca. 6-8 uger inden hjemrejse, idet rets skrivelse og øvrige papirer skal indhentes efter retskendelsen.

Den sidste mulighed for udrejse er vente med at rejse til Indien, til retssagen er afsluttet, dvs rets kendelsen er udstedt og diverse andre papirer foreligger. Opholdet vil da være på ca-2-3 uger, idet der skal søges provisorisk dansk pas til barnet på Den Danske Ambassade i Delhi eller på et dansk konsulat. Derudover skal exit visum    til Danmark søges på et Foreign Regional Registration Office (FRRO).  Derefter kan familien rejse til Danmark med barnet.

Myndigheder og institutioner i udlandet stiller krav om at modtage rapporter om barnets trivsel og udvikling. Adoptionssagen er først formelt afsluttet efter udsendelse af den sidste opfølgningsrapport, som kræves af afgiver landet.

Kravene til rapportering til Indien er, at socialrådgiveren i Familieretshuset skal udfærdige opfølgningsrapporter efter 3 mdr., 6 mdr., 9 mdr., 12 mdr., 18 mdr. og 24 mdr, dvs. i alt 6 rapporter i 2 år efter hjemtagelsen. Der skal desuden foreligge billeder af barnet, som skal sendes sammen med rapporterne til børnehjemmet og myndigheden CARA.

Der vil være individuelle krav til familierne i forhold til follow-up rapporter, som familien selv skal skrive. Antal af disse rapporter, og i hvor mange år der skal skrives rapporter efter Familieretshuset har afsluttet deres rapporter, vil fremgå af rets udskrivelsen. Det er ikke alle retsinstanser, der har krav om opfølgningsrapporter fra familien.

(alder ved retsdato)